Mgr. Ing. Jan Šelder

advokátní kancelář

O nás

Advokátní kancelář Šelder byla založena 1. 1. 1998. Vedle svého sídla v Praze 8 v Thámově ulici má rovněž pobočku v Mladé Boleslavi, což nabízí klientům využívajících služeb kanceláře pohodlnější dostupnost. Kancelář spolupracuje s několika externími advokáty.

Svým klientům poskytuje kancelář při využití svého odborného a technického potenciálu komplexní právní služby ve všech oblastech platného práva na území České republiky. Kancelář při poskytování právních služeb úzce spolupracuje s odborníky z řad notářů, exekutorů, soudních znalců a tlumočníků dále pak se specialisty z oblasti oceňování podniků, nemovitostí, daňového poradenství a dalších souvisejících oborů.

Advokátní kancelář má povinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při činnosti navýšeno na částku 7.000.000 Kč.

O advokátovi

Mgr. Ing. Jan Šelder je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. V advokacii působí od roku 1994. Poskytuje právní služby zejména v oblastech obchodního, občanského, pracovního, finančního, autorského, stavebního a softwarového práva. Svou praktickou praxi advokát Mgr. Ing. Jan Šelder obohacuje i po teoretické stránce přednáškovou činností pro Vysokou školu ekonomickou, Institut Svazu průmyslu, Institut Indro, Centrum evropských a profesních studií, Apos Jihlava, InorgaConsulting a další vzdělávací instituce.

Nabídka služeb

Advokátní kancelář poskytuje své služby zejména v následujících oborech:

OBCHODNÍ PRÁVO

 • právní konzultace v souvislosti s výběrem vhodné právní formy subjektu zejména s ohledem na podnikatelské záměry
 • komplexní příprava podkladů souvisejících se založením akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, družstva, popř. jiných právnických osob dle zadaných požadavků, a to včetně zajištění příslušných živnostenských oprávnění, resp. jiných zákonem vyžadovaných povolení a oznámení příslušným orgánům státní správy
 • zastupování v řízení ve věcech obchodního rejstříku
 • právní audity (due diligence) obchodních společností
 • příprava valných hromad, schůzí představenstev, a dozorčích rad, snižování a zvyšování základního kapitálu společností
 • příprava a zajištění fúzí, rozdělení, transformací společností, a to včetně koupě a nájmu závodů a jejich částí
 • konzultace ve věcech řízení společností a jejich reorganizace
 • spolupráce při krizovém řízení společnosti
 • posouzení možností a vhodnosti použití zajišťovacích instrumentů v obchodním právu včetně návrhu příslušných dokumentů
 • prováděním rozborů a auditů již dříve podepsaných právních dokumentů
 • aktivní účast při sjednávání obchodních smluv či příprava jejich návrhů

OBČANSKÉ PRÁVO

V této oblasti poskytuje advokátní kancelář klientům všestranné služby dle jejich aktuálních požadavků v oblastech

 • vlastnického práva, spoluvlastnictví a společného jmění manželů
 • věcných práv
 • zástavních a zadržovacích práv
 • dědického práva
 • návrhů veškerých smluvních dokumentů (např. kupní smlouvy, úvěrové smlouvy, smlouvy o dílo) a to včetně poskytování právních služeb již v průběhu předběžných vyjednávání smluvních podmínek

PŘEVODY NEMOVITOSTÍ

V rámci právní pomoci v oblasti občanského práva se kancelář mj. zaměřuje na poskytování služeb v oblasti převodů nemovitostí

 • nákup a prodej nemovitostí, zpracování kupní smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí kupní
 • advokátní úschova kupní ceny, případně zajištění notářské úschovy
 • zajištění znaleckého posudku
 • nájem a/nebo podnájem bytů a/nebo prostorů sloužících podnikání
 • zástavní právo, věcná břemena, služebnosti a jiné zajišťovací instrumenty
 • smlouvy související s výstavbou nemovitostí
 • prohlášení vlastníka nemovitosti
 • stavební právo
 • zastupování před katastrálním úřadem, stavební mi úřady a dalšími správními orgány

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Služby poskytuje kancelář i v oblastech vymáhání pohledávek

 • zpracování systému řešení pohledávek pro klienta
 • příprava a vypracování splátkových kalendářů a dohod o úhradě dluhů
 • vymáhání pohledávek (soudní i mimosoudní)
 • zastupování ve věcech náhrady škody a odpovědnosti za škodu v oblasti obchodně právní
 • zajištění notářského uznání dluhu

INSOLVENCE

 • návrhy na zahájení řízení
 • přihlášky pohledávek do insolventního řízení
 • incidenční spory

PRACOVNÍ PRÁVO

 • návrhy pracovních smluv včetně jejich změn
 • návrhy manažerských smluv včetně jejich změn
 • návrhy pracovního řádu a dalších interních dokumentů
 • řešení problematiky související se změnou a ukončením pracovního poměru, včetně zastupování v případném soudním řízení

TRESTNÍ PRÁVO

 • převzetí a příprava obhajoby
 • písemná podání orgánům činným v trestním řízení
 • přímá účast při dílčích úkonech trestního řízení

ŘEŠENÍ SPORŮ, SOUDNÍ ŘÍZENÍ, MEDIACE

Jednou z důležitých složek poskytování právních služeb je poskytování právní pomoci klientům při řešení sporů a jejich zastupování v řízení před soudy, orgány státní správy či jinými státními orgány. Prioritou advokátní kanceláře při poskytování právních služeb je však snaha o předcházení případným sporům. V případě sporné situace je prvotním cílem urovnání situace smírem, avšak hlavním cílem je dosažení co možná nejvýhodnějšího a nejefektivnějšího řešení pro klienta.

Nelze-li dosáhnout řešení tímto způsobem, zajišťuje advokátní kancelář klientovi všestrannou právní pomoc v průběhu celého soudního, popř. rozhodčího řízení.

Mediace je proces, při kterém se strany orientují na hledání oboustranně výhodného řešení za pomoci nestranného mediátora dle zákona č. 202/2012 Sb., v platném znění.7

Mediace je dobrovolná. Strany do mediace vstupují z vlastní svobodné vůle, mediaci mohou kdykoli ukončit. Mediátor má povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech souvisejících s přípravou a výkonem mediace. Strany vytváří vlastní dobrovolné a informované rozhodnutí na základě vlastních potřeb a zájmů. Mediační dohoda je písemná dohoda stran uzavřená v rámci mediace a upravující mezi nimi práva a povinnosti. Mediační dohoda není přímo vykonatelná. Dohodu lze učinit vykonatelnou jejím schválením ve formě soudního smíru nebo uzavřením dohody o splnění nároku vyplývajícího z mediační dohody formou notářského nebo exekučního zápisu se svolením k vykonatelnosti. Obsah dohody je zcela v rukou klientů, dohodu vytváří sami a jsou za ní plně zodpovědní. Mediace umožňuje jasnější a hlubší vhled do sporné situace, vytváří otevřenější přístup k projednávané záležitosti a poskytuje uvědomění vlastní role a odpovědnosti za řešení a následnou dohodu. Pokud je každá ze stran připravena dospět k dohodě, mediace je důstojný a účinný způsob, jak to uskutečnit. Mediaci jako postup při řešení konfliktu lze využít ve věcech, u nichž hmotné právo připouští vyřízení věci dohodou účastníků právního vztahu. Mediací lze řešit spory občanskoprávní, např. rodinné (partnerské), sousedské, spotřebitelské, obchodní, pracovněprávní, ale také komunitní.

Ceník

Ke každému klientovi a řešené kauze přistupujeme individuálně a odměnu za poskytování právních služeb řešíme dohodou. Při poskytování uvedených služeb nabízíme zejména následující možnosti dohody o platebních podmínkách:

HODINOVÁ ODMĚNA

Klient hradí odměnu podle počtu odpracovaných hodin, a to za každou započatou hodinu, není-li dohodnuto jinak. Hodinová odměna u smluv o právní pomoci v současné době činí 1400-2000 Kč/hod podle náročnosti právní služby, podle rozsahu poskytování právních služeb a podle toho, zda je právní služba poskytována podnikatelskému či nepodnikatelskému subjektu. Hodinová sazba se sjednává na případném osobním jednání.

PAUŠÁLNÍ ODMĚNA

Tato odměna je vhodná zejména v případech, kdy klient potřebuje právní pomoc dlouhodobě příp. i ve větším rozsahu. Zpravidla sjednáváme měsíční paušální odměnu, v níž je zahrnut určitý počet hodin dle požadavku klienta. V tomto případě je hodinová sazba nejnižší a tedy pro klienta nejvýhodnější.

ODMĚNA ZA JEDNORÁZOVOU PRÁVNÍ POMOC

Tato odměna je vhodná pro klienta, který potřebuje právní službu jednorázově (např. založení obchodní společnosti, sepsání smlouvy, poskytnutí právní konzultace). Cena je stanovena jako pevná a nepřekročitelná.

SAZBA DLE ADVOKÁTNÍHO TARIFU

Nebude-li odměna advokáta určena smluvně, řídí se ustanovením vyhlášky č.177/1996Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů.

PROCENTUELNÍ ODMĚNA

Odměnu je možno dohodnout zejména u vymáhání pohledávek procentem z vymožené částky.

Kariéra

Dlouhodobě hledáme nové kolegy na pozici

Advokátní koncipient/koncipientka

Nabízíme:

 • odpovídající finanční ohodnocení
 • získání zkušeností a právní praxe v širokém spektru platného práva
 • práci v příjemném pracovním prostředí

Požadujeme:

 • ukončené VŠ vzdělání na právnické fakultě
 • svýbornou znalost anglického jazyka slovem i písmem, druhý jazyk výhodou
 • velmi dobrou práci na PC (ASPI, Beck, MS Office, Outlook)
 • samostatnost, spolehlivost, pečlivost, zájem o profesní růst, vysoké pracovní nasazení, ochotu se vzdělávat a učit se nové věci

Právní asistent/asistentka

Nabízíme:

 • odpovídající finanční ohodnocení
 • získání zkušeností a právní praxe v širokém spektru platného práva
 • práci v příjemném pracovním prostředí

Požadujeme:

 • studium právnické fakulty v České republice alespoň 2. ročníku
 • časovou flexibilitu
 • spolehlivost, samostatnost, pečlivost, vysoké pracovní nasazení
 • znalost anglického jazyka (znalost jiného cizího jazyka výhodou) a práce s PC

Náplň práce:

 • administrativní podpora
 • zpracování jednodušších i složitějších právních podání
 • komunikace se soudy a úřady

V případě zájmu zasílejte své životopisy na e-mailovou adresu office@ak-selder.cz.

Kontakty

PO - PÁ od 8:00 do 17:00

Advokát Praha:

Thámova 402/4
186 00 Praha 8 - Karlín
T: 224 814 326
E: office@ak-selder.cz

Advokát Mladá Boleslav:

Vančurova 743
Mladá Boleslav
E: office@ak-selder.cz

Přímo advokát

M: 603 263 689
E: advokat@ak-selder.cz